Публічний договір про надання послуг

Справжня оферта, є офіційною пропозицією «reklamist.ck.ua» (надалі – Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена особисто (надалі – Замовник), прийняти (акцептувати) цю пропозицію (публічну оферту), укласти Публічний договір про надання послуг, згідно зі ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, з метою отримання Послуг на умовах приєднання до цього Договору.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічний договір – правочин про надання та отримання Послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих Послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (надалі – Договір).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що міститься в публічній оферті.
1.3. Акцепт – надання Замовником повної та безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом заповнення і відправки форми реєстрації Замовником на Сайті, що свідчить про прийняття Замовником публічної оферти.
1.4. Замовник — фізична/юридична особа, що уклала з Виконавцем цей Договір.
1.5.Тарифи — затверджені Виконавцем тарифи, розміщені на Сайті, якими встановлюється однаковий для всіх Замовників розмір плати за надання Послуг у встановлені на Сайті строки. Строки залежать від типу послуги, розміру та параметрів замовлення, обраних при створенні замовлення на Сайті. Тарифи є невід’ємною частиною Договору, та вказані на Сайті під час оформлення замовлення, за виключенням індивідуальних замовлень. Строки виконання замовлення не включають строки доставки з моменту передачі матеріалів до оператора поштового зв’язку.
1.6. Послуги — діяльність Виконавця, що здійснюється за індивідуальним замовленням Замовника, для задоволення його особистих потреб та включає в себе, в тому числі, але невиключно, послуги організаційно-технічного характеру, із застосуванням сучасних інформаційних технологій та забезпеченням комфортних умов обслуговування (надалі – Послуги). Послуги надаються відповідно до діючих Тарифів Виконавця.
1.7. Сайт — вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: reklamist.ck.ua

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Підтвердження повного та безумовного акцептування публічної оферти відбувається шляхом заповнення і відправки форми реєстрації Замовником на Сайті.
2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту заповнення і відправки форми реєстрації Замовником на Сайті, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту заповнення і відправки форми реєстрації Замовником на Сайті.
2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
3.2. Всі умови Договору, викладені в Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.
3.3. Якщо Замовник незгодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір, шляхом відмови від заповнення форм зворотного зв’язку чи реєстрації. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.
3.4. Договір укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Заповнення і відправка форми зворотного зв’язку чи реєстрації Замовником на Сайті.
4.2 Надання замовником згоди на обробку його персональних даних відповідно документу Політика обробки персональних даних та закону України «Про захист персональних даних».
4.3. Наявність у Виконавця технічної та інших можливостей для надання Замовнику замовлених Послуг.
4.4. Внесення Замовником Виконавцю плати за надання Послуги у розмірі, встановленому чинними Тарифами.

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
5.1. У порядку та на умовах, передбачених Договором, Виконавець зобов’язується надати якісно і в установлені строки наступні послуги: Виготовлення та монтаж рекламних конструкцій, виготовлення сувенірної продукції, Комплексного оформлення вхідної групи та інтер’єру, надалі – Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

6. РОЗМІР ОПЛАТИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Оплата за Договором здійснюється у національній валюті України – гривні, шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.2. Оплата за Товар у розмірі 100% вартості відповідної Специфікації здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, протягом 2 (двох) днів з моменту виставлення рахунку Покупцю Товару.
6.3. Спосіб оплати – безготівковий переказ. Форма розрахунків – платіжне доручення.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1 Виконавець зобов’язаний:
забезпечити надання Послуг, відповідно до предмета Договору;
повідомляти Замовникові усі відомості про хід виконання Договору;
не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов’язків за цим Договором;
надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором, та Тарифами.
7.2 Виконавець має право:
одержувати оплату за Послуги в розмірах і в строки, передбачені цим Договором;
обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» на підставі згоди, наданої Замовником;
вносити зміни до Договору та/або Тарифів, шляхом публікації їх нової редакції на Сайті reklamist.ck.ua і розміщення на Сайті відповідного повідомлення про запровадження цих змін.
7.3 Замовник зобов’язаний:
оплатити Виконавцеві вартість наданих Послуг в повному обсязі.
7.4Замовник має право:
отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим Договором та Тарифами.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ
8.1. При виникненні спорів і розбіжностей за Договором або у зв’язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів із застосуванням заходів досудового врегулювання спорів, передбачених чинним законодавством України, а при недосягненні згоди в судовому порядку відповідності до чинного законодавства України.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За порушення зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок форс-мажорних обставин.
9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини, умислу чи необережності.
9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.
9.5. Виконавець не несе відповідальності за доставку замовлення від моменту передачі матеріалів до оператора поштового зв’язку.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, епідемія, епізоотія, набрання чинності актів державних органів, непередбачуваних технічних збоїв, хакерських та/або DDoS атак), за умови, що постраждала Сторона негайно повідомляє іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України), і за умови, що такі обставини продовжуються не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк надання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на період, що дорівнює періоду цієї затримки. У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного вище періоду, Договір втрачає силу, якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ
11.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством України.
11.2. Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті.
11.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення відповідної письмової заяви на електронну адресу Виконавця, вказану на Сайті. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
11.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець повідомляє Замовника електронною поштою та/або розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті поточна редакція тексту Договору є дійсною.
11.5. Виконавець має право припинити дію Договору в односторонньому порядку, попередивши Замовника електронною поштою та/або шляхом розміщення оголошення про це на Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.
11.6. У випадку припинення дії Договору у порядку, передбаченому п. 11.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже оформили замовлення та внесли оплату за Послуги, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії Договору.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.
12.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, необхідних при виконанні договірних зобов’язань.
12.3. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Замовника: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні бази даних, а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». Метою збору та обробки персональних даних Замовника є: реалізація адміністративно-правових відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку.
12.4. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по батькові, місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника.
12.5. Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Замовника на паперових і/чи електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в бази персональних даних Виконавця.
12.6. Виконавець гарантує Замовнику захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця відповідно до умов Договору.
12.7. Виконавець гарантує Замовнику, що він буде надавати персональні дані Замовника на запит третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Замовника на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов’язує Виконавця надавати персональні дані Замовника без необхідності отримання попередньої згоди Замовника на запит органів державної влади.
12.8. Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», Замовник має право:
1) знати про місце знаходження персональних даних, що містить його персональні дані, місце знаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту вразі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Есть вопросы? Хотите сделать заказ? Свяжитесь с нами:

  Ваше имя *
  Ваш e-mail *
  Номер телефона
  Сообщение

  * - поля обязательны к заполнению

  Чат с менеджером
  Telegram
  Авторизация
  *
  *
  Регистрация
  *
  *
  *
  Генерация пароля

   Заказать обратный звонок

   * - поля обязательны к заполнению